Szanowni Państwo
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Krak Clean Dorota Jasieńska, Sułków 262, 32-020 Wieliczka
NIP: 676-114-70-27, REGON: 350978737;
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego przetwarzania Państwa Danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Anna Gasentzer, kontakt
poprzez e-mail: iod@krakclean.pl ;
3. Państwa dane przetwarzamy w postaci danych identyfikacyjnych, danych adresowych
oraz danych kontaktowych są gromadzone i przetwarzane w granicach przepisów prawa w celu realizacji swoich zadań związanych z profilem działalności.
4. Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5. Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy, świadczenia usług.
6. W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa:
 prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia;
 ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i „bycia zapomnianym”;
 cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;
Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane przez Krak Clean indywidualnie i z należytą uwagą.
7. Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres:
 obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
8. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
9. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich;
10. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania;

Ponadto Krak Clean pragnie zapewnić, że przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy staranności, aby zapewnić należytą ochronę. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej informacji w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej informacji na naszej szkolnej stronie internetowej.